ข้อมูลบริษัท

2525

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546
บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และ
ตระกูลตันตราภรณ์

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และ ตระกูลตันตราภรณ์

2559

บริษัท Premium Financial Services Co,.Ltd.(เรียกว่าPFS)(ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้สินเชื่อรถยนต์ และการรับประกันชิ้นส่วนรถยนต์มือสอง ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในตลาดด้านสินเชื่อรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งความประสงค์ในการขอเข้าทำสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจ (Business Alliance Agreement) กับบริษัท โดยจะถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 25.50 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุน

2559 - 2561

ในเดือน พฤศจิกายน 2559 จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์น พรีเมี่ยม เซอร์วิส จำกัด หรือ Eastern Premium Services Co,.Ltd มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,110,614,740 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 14,869,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นการจัดเตรียมหุ้นสามัญเพิ่มให้เพียงพอ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2 ที่จะมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วิสัยทัศน์ • พันธกิจ • คำขวัญ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ

  • เสริมสร้างศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ เพื่อรักษาความได้เปรียบ ในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น จากพนักงานที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนอง ความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผลตอบแทนสูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรับผิด ชอบต่อสังคม
  • เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจดำเนินการยาวนาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
  • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

คำขวัญ

  • อยากมีรถ เราจัดให้
  • Speed Car Speed Money
  • อีซีแอล ออโต้ แคช (ECL Auto Cash)

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2559 นับเป็นอีกปีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมาก และยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงาน เป็นที่น่าพอใจ ในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และปัจจัยภายในประเทศเรื่อง น้ำท่วม และ ภัยแล้ง บริษัท ยังคงมีการเติบโตของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรที่มาร่วมเป็นผู้ถือหุ้น และความสามัคคี ของคณะผู้บริหารและพนักงาน ทำให้บริษัทขยายสินเชื่อเติบโตได้ถึง 64% และมีพอร์ตลูกหนี้เพิ่มขึ้น 32%

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดความมั่นใจ บริษัทจะบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี มีมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในนามของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อ มั่นจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ ช่วยสนับสนุนเป็นแรงผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์