นักลงทุนสัมพันธ์ และ ข้อมูลทางการเงิน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 • 1. รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Download

ข้อมูลทางการเงิน

 • 1. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ Download
 • 2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 Download
 • 3. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล Download

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 • 1. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download
 • 2. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download
 • 3. กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W2) ครั้งสุดท้าย Download
 • 4. แบบแสดงความจำนงค์ (ECL-W2) Download
 • 5. Informing of the schedule for the last period to exercise right under warrant (ECL-W2) Download
 • 6. Form to Purchase ordinary shares of ECL (ECL-W2) Download

การกำกับดูแลกิจการ

 • 1. ข้อบังคับบริษัท Download
 • 2. นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี 2560 Download
 • 3. นโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2558-2559 Download
 • 4. นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี 2557 Download
 • 5. นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี 2556 Download