ข้อมูลบริษัท

2525

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546
บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และ
ตระกูลตันตราภรณ์

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และ ตระกูลตันตราภรณ์

2559

บริษัท Premium Financial Services Co,.Ltd.(เรียกว่าPFS)(ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้สินเชื่อรถยนต์ และการรับประกันชิ้นส่วนรถยนต์มือสอง ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในตลาดด้านสินเชื่อรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งความประสงค์ในการขอเข้าทำสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจ (Business Alliance Agreement) กับบริษัท โดยจะถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 25.50 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุน

2559 - 2561

ในเดือน พฤศจิกายน 2559 จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์น พรีเมี่ยม เซอร์วิส จำกัด หรือ Eastern Premium Services Co,.Ltd มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,110,614,740 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 14,869,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นการจัดเตรียมหุ้นสามัญเพิ่มให้เพียงพอ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2 ที่จะมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วิสัยทัศน์ • พันธกิจ • คำขวัญ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ

  • เสริมสร้างศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ เพื่อรักษาความได้เปรียบ ในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น จากพนักงานที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนอง ความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผลตอบแทนสูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรับผิด ชอบต่อสังคม
  • เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจดำเนินการยาวนาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
  • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

คำขวัญ

  • อยากมีรถ เราจัดให้
  • Speed Car Speed Money
  • อีซีแอล ออโต้ แคช (ECL Auto Cash)

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2560 นับเป็นอีกหนึ่งปี ที่บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ น่าพึงพอใจ เป็นผลงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 488.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีรายได้รวม 310.50 ล้านบาท ผลกำไรปี 2560 มีกำไรสุทธิ 125.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 23.48 ล้านบาท ซึ่งบริษัทขยายสินเชื่อเติบโตได้ถึง 79.49% และมีพอร์ตลูกหนี้เพิ่มขึ้น 63.00% ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทดำเนินการร่วมกับพันธมิตรผู้เป็นผู้ถือหุ้น ทำการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราพนักงาน ด้วยทีมงานผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อดำเนินงานตามกลยุทธ์และรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากที่บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง บริษัทได้มุ่งมั่นบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ ในนามของประธานกรรมการ ผมขอแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ได้วางไว้ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท จนทำให้บริษัทได้สร้างผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นายปรีชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์