ข้อมูลบริษัท

2525

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546
บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และ
ตระกูลตันตราภรณ์

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และ ตระกูลตันตราภรณ์

2559

บริษัท Premium Financial Services Co,.Ltd.(เรียกว่าPFS)(ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้สินเชื่อรถยนต์ และการรับประกันชิ้นส่วนรถยนต์มือสอง ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในตลาดด้านสินเชื่อรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งความประสงค์ในการขอเข้าทำสัญญาการร่วมมือทางธุรกิจ (Business Alliance Agreement) กับบริษัท โดยจะถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 25.50 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเพิ่มทุน

2559 - 2561

ในเดือน พฤศจิกายน 2559 จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์น พรีเมี่ยม เซอร์วิส จำกัด หรือ Eastern Premium Services Co,.Ltd มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,110,614,740 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 14,869,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นการจัดเตรียมหุ้นสามัญเพิ่มให้เพียงพอ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2 ที่จะมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วิสัยทัศน์ • พันธกิจ • คำขวัญ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ

  • เสริมสร้างศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ เพื่อรักษาความได้เปรียบ ในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น จากพนักงานที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนอง ความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผลตอบแทนสูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรับผิด ชอบต่อสังคม
  • เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจดำเนินการยาวนาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
  • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

คำขวัญ

  • อยากมีรถ เราจัดให้
  • Speed Car Speed Money
  • อีซีแอล ออโต้ แคช (ECL Auto Cash)

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ 890.82 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 61.68 ล้านบาท ซึ่งอัตราการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก สถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และซบเซาอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่าย โดยเฉพาะกับสิ่งที่นอกเหนือจากความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน และยังทำให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ในปี 2563 บริษัทมีโครงการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทในเรื่องการชำระหนี้ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการจนถึงในปี 2564 ทั้งนี้ จากปัจจัยด้านลบต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทมีการเตรียมความพร้อมด้านเงินลงทุน ด้านการติดตามทวงถาม การบริหารจัดการลูกหนี้ และการปล่อยสินเชื่อที่มีความระมัดระวังมากขึ้น ด้วยการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้ความสำคัญกับ การบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการเตรียมระบบการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว

ในนามของประธานกรรมการ ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเสมอมา และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันทาง การเงิน รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท จนทำให้บริษัทยังคงสร้างผลประกอบการที่มีกำไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และปี 2564 ที่กำลังจะเข้ามาถึง จะเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายยิ่ง ทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและโรคระบาด ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยศักยภาพ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ บริษัทจะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่า ปี 2564 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะก้าวย่างไปได้อย่างมั่นคง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป

นายปรีชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์