นักลงทุนสัมพันธ์ และ ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

 • 1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559 Download
 • 2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560 Download
 • 3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560 Download
 • 4. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560 Download
 • 5. งบการเงินไตรมาส 3/2560 Download
 • 6. งบการเงินไตรมาส 2/2560 Download
 • 7. งบการเงินไตรมาส 1/2560 Download
 • 8. งบการเงินไตรมาส 1/2561 Download
 • 9. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561 Download
 • 10. งบการเงิน ประจำปี 2560 Download
 • 11. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ Download
 • 12. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 Download
 • 13. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล Download

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 • 1. ECL offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2018 and to propose individual for director appointment consideration Download
 • 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถืุอหุ้น ประจำปี 2561และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
 • 3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 4. Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 5. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 6. Publication of the Minute of the Annual General Sharteholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 7. แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก Download
 • 8. Appointment of Director Replacing Resigning Director Download
 • 9. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ Download
 • 10. Appointment of Member of the Audit of Committee Download
 • 11. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 12. To report the resolutions passed at The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 13. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 14. Invitation for The Annual General Shareholders’ Meeting for The Year 2018 Download
 • 15. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Download
 • 16. Power of Attorney Type Core Download
 • 17. แบบ 56-1 ประจำปี 2560 Download
 • 18. รายงานประจำปี 2560 Download
 • 19. Annual Report 2017 Download
 • 20. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download
 • 21. Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2018 and Annual Report for the Year Download
 • 22. แจ้งการจดหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว Download
 • 23. Notification of the Completion of the Registration of the Increased Share Capital Download
 • 24. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download
 • 25. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download

การกำกับดูแลกิจการ

 • 1. คู่มือวิธีการปฏิบัติงานนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ( KYC & CDD) Download
 • 2. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณ ประจำปี 2560-2561 Download
 • 3. Corporate Governance Policy and Codes of Conduct for The Year 2017 Download
 • 4. ข้อบังคับบริษัท Download
 • 5. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2558-2559 Download
 • 6. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2557 Download
 • 7. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2556 Download