นักลงทุนสัมพันธ์ และ ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

 • 1. Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2021 Download
 • 2. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 Download
 • 3. Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed) Download
 • 4. งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) Download
 • 5. Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2021 Download
 • 6. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 Download
 • 7. Financial Statement Quarter 2/2021 (Reviewed) Download
 • 8. งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) Download
 • 9. Notification of the correction to the financial Statement ended 31st March 2021 (edit) Download
 • 10. ชี้แจงการแก้ไขงบการเงินไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (แก้ไข) Download
 • 11. Financial Statement Quarter 1/2021 (Reviewed) Download
 • 12. งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) Download
 • 13. Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2021 Download
 • 14. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 Download
 • 15. Financial Statement Yearly 2020 (Audited) Download
 • 16. งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) Download
 • 17. Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2020 Download
 • 18. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 Download
 • 19. Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2020 Download
 • 20. Financial Statement Quarter 3/2020 (Reviewed) Download
 • 21. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 Download
 • 22. งบการเงินไตรมาส 3/2563 (สอบทานแล้ว) Download
 • 23. Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2020 Download
 • 24. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 Download
 • 25. Financial Statement Quarter 2/2020 (Reviewed) Download
 • 26. งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) Download
 • 27. Reviewed financial performance Quarter 1 (F45)(edit type of report) Download
 • 28. สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข ประเภทรายงานของผู้สอบบัญช๊ในงบการเงิน) Download
 • 29. Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2020 Download
 • 30. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 Download
 • 31. Financial Statement Quarter 1/2020 (Reviewed) Download
 • 32. งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) Download
 • 33. Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2019 Download
 • 34. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 Download
 • 35. Financial Statement Yearly 2019 (Audited) Download
 • 36. งบการเงินประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) Download
 • 37. Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2019 Download
 • 38. Reviewed financial performance Quarter 3 Download
 • 39. Financial Statement Quarter 3/2019 (Reviewed) Download
 • 40. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 Download
 • 41. สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 Download
 • 42. งบการเงินประจำไตรมาส 3/2562 (สอบทานแล้ว) Download
 • 43. Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2019 Download
 • 44. Financial Statement Quarter 2/2019 Download
 • 45. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2/2562 Download
 • 46. งบการเงินประจำไตรมาส 2/2562 Download
 • 47. Financial Statement Quarter 1/2019 Download
 • 48. งบการเงินประจำไตรมาส 1/2562 Download
 • 49. Financial Statement For the Year 2018 Download
 • 50. งบการเงินประจำปี 2561 Download
 • 51. Management discussion and analysis for year 2018 Download
 • 52. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561 Download
 • 53. Management discussion and analysis for the three month and nine month periods of year 2018 Download
 • 54. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 Download
 • 55. Reviewed Quarter 3 F/S (F45-2) Download
 • 56. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 ( F45-2) Download
 • 57. Financial Statement Quarter3/2018 (Reviewed) Download
 • 58. งบการเงินประจำไตรมาส 3/2561 Download
 • 59. Reviewed Quarter 2 F/S (F45-2) Download
 • 60. สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 Download
 • 61. Management discussion and Analysis for the three month and six month periods Ended June 30,2018 Download
 • 62. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 Download
 • 63. งบการเงินไตรมาส2/2561 Download
 • 64. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559 Download
 • 65. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560 Download
 • 66. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560 Download
 • 67. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560 Download
 • 68. งบการเงินไตรมาส 3/2560 Download
 • 69. งบการเงินไตรมาส 2/2560 Download
 • 70. งบการเงินไตรมาส 1/2560 Download
 • 71. งบการเงินไตรมาส 1/2561 Download
 • 72. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561 Download
 • 73. งบการเงิน ประจำปี 2560 Download
 • 74. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ Download
 • 75. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 Download
 • 76. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล Download

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 • 1. Information summary for Related Party Transaction concerning the entity's borrowing Download
 • 2. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน Download
 • 3. Invitation to Shareholders to propose the Agenda for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, nominate candidates to be elected as Directors and submit questions in advance Download
 • 4. ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า Download
 • 5. Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL's Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL's credit application, to Premium Co.,Ltd. Download
 • 6. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Co.,Ltd Download
 • 7. Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2021 Download
 • 8. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Download
 • 9. Notification of the resolution passed at the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2021 Download
 • 10. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
 • 11. Notification to change of venue of Annual General Meeting of Shareholders 2021 Download
 • 12. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Download
 • 13. Annual Report 2020 Download
 • 14. รายงานประจำปี 2563 Download
 • 15. แบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2563 Download
 • 16. Power of Attorney Type Kor Download
 • 17. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Download
 • 18. Power of Attorney Type Gore Download
 • 19. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก Download
 • 20. Invitation for the Annual General Shareholders' Meeting for the Year 2021 Download
 • 21. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Download
 • 22. Reporting Resolution of the Board of Directors' Meeting 1/2564 Approval for capital reduction; Approval for dividend declared for the year 2020 out of retained earnings; Scheduling meeting date for the AGM for the year 2021 Download
 • 23. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องอนุมัติลดทุนจดทะเบียน อนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2563 จากกำไรสะสม และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Download
 • 24. Intention Form to Purchase Ordinary Shares of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited (ECL-W3) Download
 • 25. แบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ECL-W3 ครั้งสุดท้าย Download
 • 26. Schedule for the last period to Exercise of Warrant to purchase ordinary shares (ECL-W3) of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited Download
 • 27. กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W3) ครั้งสุดท้าย ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Download
 • 28. Information summary for Related Party Transaction concerning the entity's borrowing (EDIT) Download
 • 29. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน (แก้ไข) Download
 • 30. Proposed Matter/Issue (s) for Inclusion within/as an Agenda for the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2021 Download
 • 31. ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
 • 32. Invitation to Shareholders to propose the Agenda for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ,nominate candidates to be elected as Directors and submit questions in advance Download
 • 33. ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า Download
 • 34. Intention form to Purchase Ordinary Shares of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited (ECL-W3) No.3 Download
 • 35. แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W3) ครั้งที่ 3 Download
 • 36. Schedule on the Exercise of Warrant to purchase ordinary shares (ECL-W3) No.3 of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited Download
 • 37. กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W3) ครั้งที่ 3 ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Download
 • 38. Approval of Related Party Transaction - Parking Space Lease Download
 • 39. อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่จอดรถยนต์ Download
 • 40. Shareholders meeting's resolution Download
 • 41. มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Download
 • 42. Minute of the Annual General Shareholders' Meeting For the Year 2020 Download
 • 43. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Download
 • 44. Invitation for the Annual General Shareholders' meeting for the year 2020 on July 17,2020 Download
 • 45. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 Download
 • 46. Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL's Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL's credit application, to Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS) Download
 • 47. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd (PFS) Download
 • 48. Distribution of meeting invitation for the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2020 via company website Download
 • 49. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ Download
 • 50. Appointment of auditors Download
 • 51. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี Download
 • 52. Appointment of Director Replacing Resigning Director Download
 • 53. แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก Download
 • 54. Shareholders of Company Download
 • 55. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท Download
 • 56. Structure of Shareholders of the Group Companies Download
 • 57. โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ Download
 • 58. Postponement of Annual General Meeting of Shareholders 2020, and cancelling The Record Date to determine the name of shareholders who enlisted to attend the Meeting Download
 • 59. การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม Download
 • 60. Invitation for the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2020 Download
 • 61. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Download
 • 62. Annual Report 2019 Download
 • 63. รายงานประจำปี 2562 (แบบ 56-2) Download
 • 64. รายงานแบบ 56-1 ประจำปี 2562 Download
 • 65. Practice Guidance for Participants in the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2020 (AGM 2020), in Response to the Global Covid 19 Virus Outbreak Download
 • 66. แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) Download
 • 67. Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2020 and Annual Report for the Year 2019 via Company website Download
 • 68. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download
 • 69. Approval of Related Party Transaction The 3rd Floor of Chonburi Branch Office, Space Lease Download
 • 70. อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา Download
 • 71. Details of Annual General Shareholders’ Meeting and Dividend Suspension Download
 • 72. กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งงดการจ่ายเงินปันผล Download
 • 73. Intention Form to Purchase Ordinary Shares of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited (ECL-W3) Download
 • 74. แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ECL-W3) Download
 • 75. Schedule on the Exercise of Warrant to purchase ordinary shares (ECL-W3) No.2 of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited Download
 • 76. กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W3) ครั้งที่ 2 ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Download
 • 77. Information summary for Related Party Transaction concerning the entity’s borrowing (Edit) Download
 • 78. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน (แก้ไข) Download
 • 79. Information summary for Related Party Transaction concerning the entity's borrowing Download
 • 80. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน Download
 • 81. Invitation to Shareholders to propose the Agenda for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders and nominate candidates to be elected as Directors in advance Download
 • 82. ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า Download
 • 83. Schedule on the Exercise of Warrant to purchase ordinary shares (ECL-W3) No.1 of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited Download
 • 84. กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W3) ครั้งที่ 1 ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Download
 • 85. Intention Form to Purchase Ordinary Shares of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited (ECL-W3) Download
 • 86. แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ECL-W3) Download
 • 87. Reporting on the approval for the increase in investment in registered capital of ECL Asset Co., Ltd. by another Baht 24 million Download
 • 88. แจ้งการอนุมัติเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อีซีแอล แอทเซท จำกัด (ECL ASSET) อีก 24 ล้านบาท Download
 • 89. Information summary for Related Party Transaction concerning renewal of the Advisory Fee Payment Contract to Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS) Download
 • 90. สรุปสาระสนเทศ รายงานที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การต่อสัญญาจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษา ให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. Download
 • 91. Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting For the Year 2019 Download
 • 92. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
 • 93. Notification of the resolution passed at the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2019 Download
 • 94. มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 Download
 • 95. รายงานประจำปี (56-2) ประจำปี 2561 (Annual Report) Download
 • 96. รายงานแบบ 56-1 ประจำปี 2561 Download
 • 97. Invitation for the Annual General shareholders’ Meeting for the year 2019 Download
 • 98. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 Download
 • 99. Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2019 and Annual Report for the Year 2018 via Company website Download
 • 100. การเผยแพร่หนังสือเชิยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 Download
 • 101. Related party transaction information summary Download
 • 102. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน Download
 • 103. Dividend Suspension and Details of Annual General Shareholders’ Meeting Download
 • 104. แจ้งงดการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Download
 • 105. Information Memorandum Download
 • 106. สรุปข้อสนเทศ Download
 • 107. ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ECL-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 Download
 • 108. Minute of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/2019 Download
 • 109. รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 Download
 • 110. Publication of the Minutes of the Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/2019 Download
 • 111. การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download
 • 112. Notification of the resolution passed at the Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/2019 Download
 • 113. แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 Download
 • 114. Invitation for The Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2019 Download
 • 115. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 Download
 • 116. Distribution of invitation letter to the Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/2019 via Company Website Download
 • 117. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 Download
 • 118. Reporting Resolution of the Board of Directors’ Meeting 5/2561 Approval for capital decrease/ increase, amendment of Articles of Association; Approval for the issuance of warrant (ECL-W3), issuance of debenture scheduling for the Extraordinary Gener Download
 • 119. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 อนุมัติลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขข้อบังคับ อนุมัติออก Warrant (ECL-W3) อนุมัติออกหุ้นกู้ กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และกำหนดวันจัดสรร ECL-W3 Download
 • 120. ECL offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2019 and to propose individual for director appointment consideration Download
 • 121. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
 • 122. Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL’s Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL’s credit application, to Premium Group Co., Ltd. (PG) Download
 • 123. - สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Group Co.,Ltd. (PG) Download
 • 124. An explanation and revised the financial statement for six-month periods Ended June 30,2018 Download
 • 125. ขอชี้แจงและแก้ไขงบการเงิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 Download
 • 126. Information Summary for Related Party Transaction concerning the Advisory Fee Payment for Warranty Business to Premium Financial Services Co.,ltd. Download
 • 127. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าที่ปรึกษาของธุรกิจ Warranty ให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS) Download
 • 128. ECL offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2018 and to propose individual for director appointment consideration Download
 • 129. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถืุอหุ้น ประจำปี 2561และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
 • 130. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 131. Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 132. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 133. Publication of the Minute of the Annual General Sharteholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 134. แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก Download
 • 135. Appointment of Director Replacing Resigning Director Download
 • 136. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ Download
 • 137. Appointment of Member of the Audit of Committee Download
 • 138. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 139. To report the resolutions passed at The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 140. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 141. Invitation for The Annual General Shareholders’ Meeting for The Year 2018 Download
 • 142. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Download
 • 143. Power of Attorney Type Core Download
 • 144. แบบ 56-1 ประจำปี 2560 Download
 • 145. รายงานประจำปี 2560 Download
 • 146. Annual Report 2017 Download
 • 147. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download
 • 148. Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2018 and Annual Report for the Year Download
 • 149. แจ้งการจดหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว Download
 • 150. Notification of the Completion of the Registration of the Increased Share Capital Download
 • 151. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download
 • 152. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download

การกำกับดูแลกิจการ

 • 1. คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2564 Download
 • 2. นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2564 Download
 • 3. แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Download
 • 4. นโยบายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Download
 • 5. คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2562 ถึง 2563 Download
 • 6. นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2562 – 2563 Download
 • 7. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
 • 8. ข้อบังคับของบริษัท (ฉบับปรับปรุงใหม่) Download
 • 9. นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับประจำปี 2562 Download
 • 10. นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562 - 2563 Download
 • 11. คู่มือวิธีการปฏิบัติงานนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ( KYC & CDD) Download
 • 12. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณ ประจำปี 2560-2561 Download
 • 13. Corporate Governance Policy and Codes of Conduct for The Year 2017 Download
 • 14. ข้อบังคับบริษัท Download
 • 15. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2558-2559 Download
 • 16. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2557 Download
 • 17. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2556 Download