นักลงทุนสัมพันธ์ และ ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

 • 1. Reviewed Quarter 2 F/S (F45-2) Download
 • 2. สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 Download
 • 3. Management discussion and Analysis for the three month and six month periods Ended June 30,2018 Download
 • 4. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 Download
 • 5. งบการเงินไตรมาส2/2561 Download
 • 6. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559 Download
 • 7. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560 Download
 • 8. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560 Download
 • 9. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560 Download
 • 10. งบการเงินไตรมาส 3/2560 Download
 • 11. งบการเงินไตรมาส 2/2560 Download
 • 12. งบการเงินไตรมาส 1/2560 Download
 • 13. งบการเงินไตรมาส 1/2561 Download
 • 14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561 Download
 • 15. งบการเงิน ประจำปี 2560 Download
 • 16. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ Download
 • 17. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 Download
 • 18. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล Download

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 • 1. ECL offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2019 and to propose individual for director appointment consideration Download
 • 2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
 • 3. Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL’s Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL’s credit application, to Premium Group Co., Ltd. (PG) Download
 • 4. - สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Group Co.,Ltd. (PG) Download
 • 5. An explanation and revised the financial statement for six-month periods Ended June 30,2018 Download
 • 6. ขอชี้แจงและแก้ไขงบการเงิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 Download
 • 7. Information Summary for Related Party Transaction concerning the Advisory Fee Payment for Warranty Business to Premium Financial Services Co.,ltd. Download
 • 8. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าที่ปรึกษาของธุรกิจ Warranty ให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS) Download
 • 9. ECL offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2018 and to propose individual for director appointment consideration Download
 • 10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถืุอหุ้น ประจำปี 2561และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
 • 11. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 12. Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 13. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 14. Publication of the Minute of the Annual General Sharteholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 15. แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก Download
 • 16. Appointment of Director Replacing Resigning Director Download
 • 17. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ Download
 • 18. Appointment of Member of the Audit of Committee Download
 • 19. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 20. To report the resolutions passed at The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 21. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 22. Invitation for The Annual General Shareholders’ Meeting for The Year 2018 Download
 • 23. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Download
 • 24. Power of Attorney Type Core Download
 • 25. แบบ 56-1 ประจำปี 2560 Download
 • 26. รายงานประจำปี 2560 Download
 • 27. Annual Report 2017 Download
 • 28. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download
 • 29. Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2018 and Annual Report for the Year Download
 • 30. แจ้งการจดหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว Download
 • 31. Notification of the Completion of the Registration of the Increased Share Capital Download
 • 32. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download
 • 33. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download

การกำกับดูแลกิจการ

 • 1. คู่มือวิธีการปฏิบัติงานนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ( KYC & CDD) Download
 • 2. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณ ประจำปี 2560-2561 Download
 • 3. Corporate Governance Policy and Codes of Conduct for The Year 2017 Download
 • 4. ข้อบังคับบริษัท Download
 • 5. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2558-2559 Download
 • 6. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2557 Download
 • 7. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2556 Download