นักลงทุนสัมพันธ์ และ ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

 • 1. งบการเงินไตรมาส 1/2561 Download
 • 2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561 Download
 • 3. งบการเงิน ประจำปี 2560 Download
 • 4. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ Download
 • 5. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 Download
 • 6. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล Download

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 • 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 2. Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 3. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 4. Publication of the Minute of the Annual General Sharteholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 5. แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก Download
 • 6. Appointment of Director Replacing Resigning Director Download
 • 7. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ Download
 • 8. Appointment of Member of the Audit of Committee Download
 • 9. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 10. To report the resolutions passed at The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 11. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 12. Invitation for The Annual General Shareholders’ Meeting for The Year 2018 Download
 • 13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Download
 • 14. Power of Attorney Type Core Download
 • 15. แบบ 56-1 ประจำปี 2560 Download
 • 16. รายงานประจำปี 2561 Download
 • 17. Annual Report 2017 Download
 • 18. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download
 • 19. Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2018 and Annual Report for the Year Download
 • 20. แจ้งการจดหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว Download
 • 21. Notification of the Completion of the Registration of the Increased Share Capital Download
 • 22. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download
 • 23. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download

การกำกับดูแลกิจการ

 • 1. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณ ประจำปี 2560-2561 Download
 • 2. Corporate Governance Policy and Codes of Conduct for The Year 2017 Download
 • 3. ข้อบังคับบริษัท Download
 • 4. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2558-2559 Download
 • 5. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2557 Download
 • 6. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2556 Download