นักลงทุนสัมพันธ์ และ ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

 • 1. Financial Statement Quarter 1/2019 Download
 • 2. งบการเงินประจำไตรมาส 1/2562 Download
 • 3. Financial Statement For the Year 2018 Download
 • 4. งบการเงินประจำปี 2561 Download
 • 5. Management discussion and analysis for year 2018 Download
 • 6. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561 Download
 • 7. Management discussion and analysis for the three month and nine month periods of year 2018 Download
 • 8. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 Download
 • 9. Reviewed Quarter 3 F/S (F45-2) Download
 • 10. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 ( F45-2) Download
 • 11. Financial Statement Quarter3/2018 (Reviewed) Download
 • 12. งบการเงินประจำไตรมาส 3/2561 Download
 • 13. Reviewed Quarter 2 F/S (F45-2) Download
 • 14. สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 Download
 • 15. Management discussion and Analysis for the three month and six month periods Ended June 30,2018 Download
 • 16. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 Download
 • 17. งบการเงินไตรมาส2/2561 Download
 • 18. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559 Download
 • 19. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560 Download
 • 20. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560 Download
 • 21. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560 Download
 • 22. งบการเงินไตรมาส 3/2560 Download
 • 23. งบการเงินไตรมาส 2/2560 Download
 • 24. งบการเงินไตรมาส 1/2560 Download
 • 25. งบการเงินไตรมาส 1/2561 Download
 • 26. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561 Download
 • 27. งบการเงิน ประจำปี 2560 Download
 • 28. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ Download
 • 29. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 Download
 • 30. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล Download

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 • 1. Reporting on the approval for the increase in investment in registered capital of ECL Asset Co., Ltd. by another Baht 24 million Download
 • 2. แจ้งการอนุมัติเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อีซีแอล แอทเซท จำกัด (ECL ASSET) อีก 24 ล้านบาท Download
 • 3. Information summary for Related Party Transaction concerning renewal of the Advisory Fee Payment Contract to Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS) Download
 • 4. สรุปสาระสนเทศ รายงานที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การต่อสัญญาจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษา ให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. Download
 • 5. Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting For the Year 2019 Download
 • 6. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
 • 7. Notification of the resolution passed at the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2019 Download
 • 8. มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 Download
 • 9. รายงานประจำปี (56-2) ประจำปี 2561 (Annual Report) Download
 • 10. รายงานแบบ 56-1 ประจำปี 2561 Download
 • 11. Invitation for the Annual General shareholders’ Meeting for the year 2019 Download
 • 12. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 Download
 • 13. Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2019 and Annual Report for the Year 2018 via Company website Download
 • 14. การเผยแพร่หนังสือเชิยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 Download
 • 15. Related party transaction information summary Download
 • 16. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน Download
 • 17. Dividend Suspension and Details of Annual General Shareholders’ Meeting Download
 • 18. แจ้งงดการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Download
 • 19. Information Memorandum Download
 • 20. สรุปข้อสนเทศ Download
 • 21. ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ECL-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 Download
 • 22. Minute of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/2019 Download
 • 23. รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 Download
 • 24. Publication of the Minutes of the Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/2019 Download
 • 25. การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download
 • 26. Notification of the resolution passed at the Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/2019 Download
 • 27. แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 Download
 • 28. Invitation for The Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2019 Download
 • 29. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 Download
 • 30. Distribution of invitation letter to the Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/2019 via Company Website Download
 • 31. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 Download
 • 32. Reporting Resolution of the Board of Directors’ Meeting 5/2561 Approval for capital decrease/ increase, amendment of Articles of Association; Approval for the issuance of warrant (ECL-W3), issuance of debenture scheduling for the Extraordinary Gener Download
 • 33. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 อนุมัติลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขข้อบังคับ อนุมัติออก Warrant (ECL-W3) อนุมัติออกหุ้นกู้ กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และกำหนดวันจัดสรร ECL-W3 Download
 • 34. ECL offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2019 and to propose individual for director appointment consideration Download
 • 35. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
 • 36. Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL’s Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL’s credit application, to Premium Group Co., Ltd. (PG) Download
 • 37. - สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Group Co.,Ltd. (PG) Download
 • 38. An explanation and revised the financial statement for six-month periods Ended June 30,2018 Download
 • 39. ขอชี้แจงและแก้ไขงบการเงิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 Download
 • 40. Information Summary for Related Party Transaction concerning the Advisory Fee Payment for Warranty Business to Premium Financial Services Co.,ltd. Download
 • 41. สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าที่ปรึกษาของธุรกิจ Warranty ให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS) Download
 • 42. ECL offers shareholders the opportunities to propose meeting agenda for AGM 2018 and to propose individual for director appointment consideration Download
 • 43. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถืุอหุ้น ประจำปี 2561และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
 • 44. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 45. Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 46. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 47. Publication of the Minute of the Annual General Sharteholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 48. แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก Download
 • 49. Appointment of Director Replacing Resigning Director Download
 • 50. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ Download
 • 51. Appointment of Member of the Audit of Committee Download
 • 52. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 53. To report the resolutions passed at The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 Download
 • 54. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download
 • 55. Invitation for The Annual General Shareholders’ Meeting for The Year 2018 Download
 • 56. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Download
 • 57. Power of Attorney Type Core Download
 • 58. แบบ 56-1 ประจำปี 2560 Download
 • 59. รายงานประจำปี 2560 Download
 • 60. Annual Report 2017 Download
 • 61. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download
 • 62. Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2018 and Annual Report for the Year Download
 • 63. แจ้งการจดหุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว Download
 • 64. Notification of the Completion of the Registration of the Increased Share Capital Download
 • 65. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download
 • 66. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ปี2560 Download

การกำกับดูแลกิจการ

 • 1. ข้อบังคับของบริษัท (ฉบับปรับปรุงใหม่) Download
 • 2. นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับประจำปี 2562 Download
 • 3. นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562 Download
 • 4. คู่มือวิธีการปฏิบัติงานนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ( KYC & CDD) Download
 • 5. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณ ประจำปี 2560-2561 Download
 • 6. Corporate Governance Policy and Codes of Conduct for The Year 2017 Download
 • 7. ข้อบังคับบริษัท Download
 • 8. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2558-2559 Download
 • 9. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2557 Download
 • 10. นโยบายบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2556 Download