สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบิ๊กไบค์ มือสอง (ขนาด 300cc.ขึ้นไป) และ (ขนาด 650cc.ขึ้นไป)
ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำเช่น Honda , Kawasaki , Suzuki , Yamaha , Harley Davidson
ทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพในการให้บริการสินเชื่อรถบิ๊กไบค์ประเภทต่างๆ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่พร้อมให้บริการ
และสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบิ๊กไบค์ มือสอง
(ขนาด 300cc.ขึ้นไป) และ (ขนาด 650cc.ขึ้นไป)
ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุม
หลากหลายยี่ห้อชั้นนำเช่น Honda , Kawasaki , Suzuki , Yamaha , Harley Davidson
ทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพในการให้บริการสินเชื่อ
รถบิ๊กไบด์ประเภทต่างๆ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการ
ดำเนินงานที่พร้อมให้บริการและสามารถพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบิ๊กไบค์มือสอง (ขนาด 300cc.ขึ้นไป) และ (ขนาด 650cc.ขึ้นไป) ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำเช่น Honda , Kawasaki , Suzuki , Yamaha , Harley Davidson ทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพในการให้บริการสินเชื่อรถบิ๊กไบด์ประเภทต่างๆ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานที่พร้อมให้บริการและสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไข : เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของทางบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง(Passport) และเอกสารอนุญาตการทำงาน(Work Permit) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 3 ชุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภท ย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน , สำเนาโฉนดที่ดิน , ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง , สำเนาทะเบียนรถ
 • ชาวต่างชาติ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ( PASSPORT ) จำนวน 3 ชุด
  • สำเนา ( WORK PERMIT ) จำนวน 3 ชุด
  • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป จำนวน 1 ชุด ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 1 ชุด (กรณีเป็นชาวต่างชาติเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป) (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน , สำเนาโฉนดที่ดิน , สำเนาทะเบียนรถ , ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง , ใบหัก ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน