สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ทั้งรถบ้าน, รถสปอร์ต, รถจดประกอบ รถเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำ เช่น
TOYOTA NISSAN HONDA ISUZU BMW MITSUBISHI BENZ MAZDA เป็นต้น

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มีบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ตอบสนอง
ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ทั้งรถบ้าน, รถสปอร์ต, รถจดประกอบ รถเพื่อการพาณิชย์
ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุม
หลากหลายยี่ห้อชั้นนำ เช่น TOYOTA NISSAN HONDA ISUZU BMW MITSUBISHI BENZ MAZDA เป็นต้น

บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
มีบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ตอบสนอง
ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ทั้งรถบ้าน, รถสปอร์ต, รถจดประกอบ
รถเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการ
สินเชื่อครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำ
เช่น TOYOTA NISSAN HONDA ISUZU
BMW MITSUBISHI BENZ MAZDA เป็นต้น

เงื่อนไข : เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของทางบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง(Passport) และเอกสารอนุญาตการทำงาน(Work Permit) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้เช่าซื้อ) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 3 ชุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภท ย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน , สำเนาโฉนดที่ดิน , ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง , สำเนาทะเบียนรถ
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป จำนวน 1 ชุด ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 1 ชุด (กรณีเป็นชาวต่างชาติเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป) (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน , สำเนาโฉนดที่ดิน , สำเนาทะเบียนรถ , ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง , ใบหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน