สินเชื่อรถบรรทุก

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน) มีบริการสินเชื่อรถบรรทุก ทั้งรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกมือสอง
เริ่มตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ ถึง 12 ล้อ รถลากจูง รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รวมถึงส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า
ทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมยี่ห้อชั้นนำต่างๆ เช่น ISUZU , HINO ,NISSAN , MITSUBISHI , VOLVO , SCANIA เป็นต้น

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน) มีบริการ
สินเชื่อรถบรรทุก ทั้งรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกมือสอง
เริ่มตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ ถึง 12 ล้อ รถลากจูง
รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รวมถึงส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบ
ร่วมกับตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ทางบริษัทได้ให้
บริการสินเชื่อครอบคลุมยี่ห้อชั้นนำต่างๆ
เช่น ISUZU , HINO ,NISSAN , MITSUBISHI ,
VOLVO , SCANIA เป็นต้น

บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
มีบริการสินเชื่อรถบรรทุก ทั้งรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกมือสอง เริ่มตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ ถึง 12 ล้อ รถลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วง รวมถึงส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมยี่ห้อชั้นนำต่างๆ
เช่น ISUZU , HINO ,NISSAN , MITSUBISHI ,
VOLVO , SCANIA เป็นต้น

เงื่อนไข : เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของทางบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 65 ปี นับถึงวันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้เช่าซื้อ) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 3 ชุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภท ย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน , สำเนาโฉนดที่ดิน , ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง , สำเนาทะเบียนรถ
 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป จำนวน 1 ชุด ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 1 ชุด (กรณีเป็นชาวต่างชาติเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป)(ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน , สำเนาโฉนดที่ดิน , สำเนาทะเบียนรถ , ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง , ใบหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน