ข้อมูลบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ECL”)

ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง จัดตั้งขึ้นในปี 2525 ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และตระกูลตันตราภรณ์ และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ (SET) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัท Premium Financial Services Co., Ltd. (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจ ให้สินเชื่อรถยนต์ และการรับประกันชิ้นส่วนรถยนต์มืองสอง ได้มาร่วมถือหุ้นในบริษัท (สัดส่วนร้อยละ 25.50) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,478,478,669 บาท ทุนชำระแล้ว 1,108,859,002 บาท
ปัจจุบันธุรกิจของบริษัท ได้แก่
1. ให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์มือสอง ทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก และรถเชิงพาณิชย์ รถบัส เป็นต้น
2. ให้บริการด้านทะเบียน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ ด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงการประกันสินเชื่อ
3. ให้สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล โดยมีทะเบียนรถเป็นประกัน (Car for Cash)
4. ให้สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop (สินเชื่อเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ

เสริมสร้างศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ
เพื่อรักษาความได้เปรียบ ในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น จากพนักงานที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนอง ความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผลตอบแทนสูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ในเรื่องสินค้าและบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ธุรกิจดำเนินการยาวนาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ