ข้อมูลบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” มีผู้ถือหุ้นหลัก
ได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และตระกูลตันตราภรณ์ ในเดือน พฤศจิกายน 2559 จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์น พรีเมี่ยม เซอร์วิส จำกัด หรือ Eastern Premium Services Co,.Ltd
มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,110,614,740 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 14,869,345 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นการจัดเตรียมหุ้นสามัญเพิ่มให้เพียงพอ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2
ที่จะมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ

เสริมสร้างศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ
เพื่อรักษาความได้เปรียบ ในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น จากพนักงานที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนอง ความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผลตอบแทนสูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ในเรื่องสินค้าและบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ธุรกิจดำเนินการยาวนาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ