สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ทั้งรถบ้าน, รถสปอร์ต, รถจดประกอบ รถเพื่อการพาณิชย์

สนใจ สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ
เราจะติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณอย่างเร็วที่สุด ในวันและเวลาทำการ

คุณสมบัติเบื้องต้น

01 ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
02 ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทย
03 ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง(Passport) และเอกสารอนุญาตการทำงาน(Work Permit) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และประกอบกิจการในไทย

เอกสารการสมัคร

01 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
02 สำเนาทะเบียนบ้าน
03 สเตทเม้นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
04 สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
05 เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน) จำนวน 1 ชุด เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน , สำเนาโฉนดที่ดิน , ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง , สำเนาทะเบียนรถ
01 สำเนาบัตรประชาชน
02 สำเนาทะเบียนบ้าน
03 รูปถ่ายกิจการ
04 ทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
05 บิล ซื้อ-ขาย สินค้า
06 เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
07 สเตทเม้นท์ (รายละเอียดการเดินบัญชี) ย้อนหลัง 6 เดือน
08 ภพ.20(ถ้ามี)
01 สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ)
02 สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการ)
03 สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน
04 รูปถ่ายกิจการ
05 หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์
06 กพ.20(ถ้ามี)
07 บิล ซื้อ-ขาย สินค้า
08 หลักฐานการเสียภาษี
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ