ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว 2567


สรุปสารสนเทศการเกี่ยวโยงการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา TH (แก้ไข)
17 พฤษภาคม 2567
สรุปสารสนเทศการเกี่ยวโยงการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา EN (Revised)
17 พฤษภาคม 2567
สรุปสารสนเทศการเกี่ยวโยงการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา(EN)
14 พฤษภาคม 2567
สรุปสารสนเทศการเกี่ยวโยงการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา(TH)
14 พฤษภาคม 2567
สรุปสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงจ่ายค่าค้ำประกันให้ (EN)
14 พฤษภาคม 2567
สรุปสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงจ่ายค่าค้ำประกันให้ (TH)
14 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (TH)
23 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (EN)
23 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2566 (TH)
23 กุมภาพันธ์ 2567
อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (TH)
23 กุมภาพันธ์ 2567
อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (EN)
23 กุมภาพันธ์ 2567
สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเช่าพื้นที่อาคาร (TH)
23 กุมภาพันธ์ 2567
สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเช่าพื้นที่อาคาร (EN)
23 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งการครบกำหนดวาระของกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ (TH)
23 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งการครบกำหนดวาระของกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ (EN)
23 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2566


แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567
22 พฤศจิกายน 2566
Company' s Holidays for the year 2024
22 พฤศจิกายน 2566
สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน (โดยออกตั๋ว B/E)
13 พฤศจิกายน 2566
Information for Related Party Transaction concerning ECL’s borrowing (under the B/E instrument)
13 พฤศจิกายน 2566
Right of Shareholders to Submit Inquiry, Propose Agenda and Candidates to be elected as the Director at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in advance
02 ตุลาคม 2566
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
02 ตุลาคม 2566
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
10 สิงหาคม 2566
Interim Dividend declared and Record Date of the name list eligible for dividend declared
10 สิงหาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W4) ครั้งที่ 1 ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
05 กรกฎาคม 2566
Schedule on the Exercise of Warrant to purchase ordinary shares (ECL-W4) No.1 of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited
05 กรกฎาคม 2566
Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting For the Year 2023
03 พฤษภาคม 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
03 พฤษภาคม 2566
แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่าง
27 เมษายน 2566
Appointment of New Director Replacing Resigning Director and Appointment of the Chairman of the Board, replacing the vacant position
27 เมษายน 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
24 เมษายน 2566
Notification of the resolution passed at the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2023
24 เมษายน 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายงานประจำปี One Report 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 มีนาคม 2566
Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2023 and One Report 2022 via Company website
22 มีนาคม 2566
อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา
23 กุมภาพันธ์ 2566
Approval of Related Party Transaction The 3rd Floor of Chonburi Branch Office, Space Lease
23 กุมภาพันธ์ 2566
อนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565
23 กุมภาพันธ์ 2566
Approval for dividend declared for the year 2022 out of net profit
23 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2565


สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน (แก้ไข)
11 พฤศจิกายน 2565
Information summary for Related Party Transaction concerning the entity’s borrowing (EDIT)
11 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า
30 กันยายน 2565
Invitation to Shareholders to propose the Agenda for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, nominate candidates to be elected as Directors and submit questions in advance
30 กันยายน 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
30 กันยายน 2565
The criteria for the shareholders to propose the AGM agenda and a qualified candidate for directorship
30 กันยายน 2565
แบบส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
30 กันยายน 2565
Form for query in advance for the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2023
30 กันยายน 2565
Proposed Matter/Issue (s) for Inclusion within/as an Agenda for the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2023
30 กันยายน 2565
ใบเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
30 กันยายน 2565
สรุปสารสนเทศ อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่จอดรถยนต์
11 สิงหาคม 2565
Approval of Related Party Transaction Parking Space Lease
11 สิงหาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
11 สิงหาคม 2565
Reporting Resolution of the Borad of Directors' Meeting 3/2565 Interim Dividend declared and Record Date of the name list eligible for dividend declared
11 สิงหาคม 2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
30 มิถุนายน 2565
The Extraordinary Shareholders' Meeting 1/2022 's resolution
30 มิถุนายน 2565
Distribution of invitation letter to the Extra - ordinary General Shareholders 'Meeting 1/2022 via Company website
31 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
31 พฤษภาคม 2565
สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Co.,Ltd (แก้ไข 2)
19 พฤษภาคม 2565
Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL's Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL's credit application, to Premium Co.,Ltd. (EDIT2)
19 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565, อนุมัติออก Warrant (ECL-W4) และอนุมัติเพิ่มทุน, กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดวันจัดสรร ECL-W4 (แก้ไข2)
13 พฤษภาคม 2565
Reporting Resolution of the Board of Directors Meeting 2/2565, Approval for the issuance of warrant (ECL-W4),scheduling for the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2565 and scheduling for appropriate ECL-W4 (EDIT2)
13 พฤษภาคม 2565
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
03 พฤษภาคม 2565
Reporting Appointment Chairman of the Board, Approved the amendment of the name and member of authorzed directors
03 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
26 เมษายน 2565
Shareholders meeting's resolution for the year 2022
26 เมษายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายงานประจำปี One Report 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23 มีนาคม 2565
Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders 'Meeting for the Year 2022 and One Report 2021 via Company website
23 มีนาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 - อนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 - กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565
Reporting Resolution of the Borad of Directors Meeting 1/2565 - Approval for dividend declared for the year 2021 out of net profit -Scheduling meeting date for the Annual General Shareholders Meeting for the year 2022
25 กุมภาพันธ์ 2565
อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่อาคาร
24 กุมภาพันธ์ 2565
Approval of Related Party Transaction - Building Space Lease
24 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2564


สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน
11 พฤศจิกายน 2564
Information summary for Related Party Transaction concerning the entity's borrowing
11 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า
29 กันยายน 2564
Invitation to Shareholders to propose the Agenda for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, nominate candidates to be elected as Directors and submit questions in advance
29 กันยายน 2564
สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Co.,Ltd
13 พฤษภาคม 2564
Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL's Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL's credit application, to Premium Co.,Ltd.
13 พฤษภาคม 2564
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
12 พฤษภาคม 2564
Publication of the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2021
12 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
28 เมษายน 2564
Shareholders meeting's resolution for the year 2021
28 เมษายน 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไข TEMPLETE)
27 เมษายน 2564
Notification to change of venue of Annual General Meeting of Shareholders 2021 (EDIT TEMPLETE)
27 เมษายน 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องอนุมัติลดทุนจดทะเบียน อนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2563 จากกำไรสะสม และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
01 มีนาคม 2564
Reporting Resolution of the Board of Directors' Meeting 1/2564 Approval for capital reductionl; Approval for dividend declared for the year 2020 out of retained earnings; Scheduling meeting date for the AGM for the year 2021
01 มีนาคม 2564

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2563


กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W3) ครั้งสุดท้าย ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
03 ธันวาคม 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า
01 ตุลาคม 2563
กำหนดวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ECL-W3 ครั้งที่ 3
14 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563
13 สิงหาคม 2563
อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่องการเช่าพื้นที่จอดรถยนต์
13 สิงหาคม 2563
Approval of related party trancation - Parking space lease
13 สิงหาคม 2563
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
17 กรกฎาคม 2563
ขออนุญาตเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ด้วยหนังสือเชิญประชุม ฉบับที่กำหนดวันประชุม 27 เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563
สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd (PFS)
15 มิถุนายน 2563
Distribution of meeting invitation for the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2020 via company website
15 มิถุนายน 2563
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
18 พฤษภาคม 2563
Appointment of auditors
18 พฤษภาคม 2563
แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก
15 พฤษภาคม 2563
Appointment of Director Replacing Resigning Director
15 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
30 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 มีนาคม 2563
แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
26 มีนาคม 2563
Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders ‘Meeting for the Year 2020 and Annual Report for the Year 2019 via Company website
26 มีนาคม 2563
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งงดการจ่ายเงินปันผล
26 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝายจัดการ ประจำปี 2562
26 กุมภาพันธ์ 2563
Approval of Related Party Transaction - The 3rd Floor of Chonburi Branch Office, Space Lease
26 กุมภาพันธ์ 2563
Details of Annual General Shareholders’ Meeting and Dividend Suspension
26 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W3) ครั้งที่ 2 ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
13 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน (แก้ไข)
12 มกราคม 2563

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2562


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2561


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2560


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2559


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2558


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2557


บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ