ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2565


Approval of Related Party Transaction - Building Space Lease
24 กุมภาพันธ์ 2565
อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่อาคาร
24 กุมภาพันธ์ 2565
Reporting Resolution of the Borad of Directors Meeting 1/2565 - Approval for dividend declared for the year 2021 out of net profit -Scheduling meeting date for the Annual General Shareholders Meeting for the year 2022
25 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 - อนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 - กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565
Shareholders meeting's resolution for the year 2022
26 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
26 เมษายน 2565
Reporting Appointment Chairman of the Board, Approved the amendment of the name and member of authorzed directors
03 พฤษภาคม 2565
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
03 พฤษภาคม 2565
Reporting Resolution of the Board of Directors Meeting 2/2565, Approval for the issuance of warrant (ECL-W4),scheduling for the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2565 and scheduling for appropriate ECL-W4 (EDIT2)
13 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565, อนุมัติออก Warrant (ECL-W4) และอนุมัติเพิ่มทุน, กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดวันจัดสรร ECL-W4 (แก้ไข2)
13 พฤษภาคม 2565
Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL's Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL's credit application, to Premium Co.,Ltd. (EDIT2)
19 พฤษภาคม 2565
สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Co.,Ltd (แก้ไข 2)
19 พฤษภาคม 2565
Distribution of invitation letter to the Annual General Shareholders 'Meeting for the Year 2022 and One Report 2021 via Company website
23 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายงานประจำปี One Report 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23 มีนาคม 2565
The Extraordinary Shareholders' Meeting 1/2022 's resolution
30 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
30 มิถุนายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
31 พฤษภาคม 2565
Distribution of invitation letter to the Extra - ordinary General Shareholders 'Meeting 1/2022 via Company website
31 พฤษภาคม 2565

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2564


Reporting Resolution of the Board of Directors' Meeting 1/2564 Approval for capital reductionl; Approval for dividend declared for the year 2020 out of retained earnings; Scheduling meeting date for the AGM for the year 2021
01 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องอนุมัติลดทุนจดทะเบียน อนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2563 จากกำไรสะสม และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
01 มีนาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 มีนาคม 2564
Notification to change of venue of Annual General Meeting of Shareholders 2021 (EDIT TEMPLETE)
27 เมษายน 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไข TEMPLETE)
27 เมษายน 2564
Shareholders meeting's resolution for the year 2021
28 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
28 เมษายน 2564
Publication of the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2021
12 พฤษภาคม 2564
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
12 พฤษภาคม 2564
Information Summary for Related Party Transaction concerning ECL's Payment of Corporate Guarantee Fee for ECL's credit application, to Premium Co.,Ltd.
13 พฤษภาคม 2564
สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การจ่ายค่าค้ำประกันการขอสินเชื่อให้แก่บริษัท Premium Co.,Ltd
13 พฤษภาคม 2564
Information summary for Related Party Transaction concerning the entity's borrowing
11 พฤศจิกายน 2564
สรุปสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การกู้เงิน
11 พฤศจิกายน 2564
Invitation to Shareholders to propose the Agenda for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, nominate candidates to be elected as Directors and submit questions in advance
29 กันยายน 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า
29 กันยายน 2564

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2563


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2562


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2561


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2560


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2559


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2558


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2557


บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ