การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มี “หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555”
บริษัททบทวนและได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 หมวด ดังนี้

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2565
นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2565
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท (ฉบับปรับปรุงใหม่)

กฎบัตรคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด
กฎบัตรของอนุกรรมการของบริษัท
กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
กฎบัตรของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรของกรรมการสรรหา
กฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของกรรมการบริษัท

นโยบายอื่นๆ

ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ