การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มี “หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555”
บริษัททบทวนและได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 หมวด ดังนี้

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567
นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2567
นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2566
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566
นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2566
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2566
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2565
นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2565
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท (ฉบับปรับปรุงใหม่)

กฎบัตรคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฎบัตรของอนุกรรมการของบริษัท
กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
กฎบัตรของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรของกรรมการสรรหา
กฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของกรรมการบริษัท

นโยบายอื่นๆ

ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ