เงื่อนไขของการใช้งาน

การยอมรับเงื่อนไข

เว็บไซต์ http://www.ecl.co.th/ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของและดูแลจัดการ และคำว่า “ท่านหรือคุณ” ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ หมายถึงบุคคลใดที่ได้เข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้ บุคคลใดที่เข้ามาหรือใช้งานในหน้าเว็บไซต์นี้ จะต้องยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะเข้ามา หรือ ใช้งาน หรือ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ การที่ท่านได้ใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใด หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุในที่นี้หรือที่อ้างถึงข้างท้ายนี้ เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ รวมถึง เนื้อหาและซอฟแวร์ใหม่ที่บริษัทได้จัดหาเพิ่มเติมที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานฉบับนี้นับแต่วันที่ได้ทำการเพิ่มข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ เว้นแต่ จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

1 การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของบริษัท หรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัท ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ก่อนดำเนินการ
1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยบริษัทในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
1.3 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทก่อนดำเนินการ

2 การเชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจปรากฏเมนูการเชื่อมต่อ [Links] และหัวข้อ [Banners] ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดูแลจัดการ แต่ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งาน เนื้อหา และอื่นใดในเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้น และ การอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่ใช่คำแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นแต่อย่างใด ถ้าท่านประสงค์ที่จะสร้างเมนูการเชื่อมต่อ[Links] มายังเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อบริษัท และขอความเห็นชอบจากบริษัทก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ

3 ข้อจำกัดความรับผิด และ คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

แม้ว่าจะได้พยายามทุกวิถีทางอันจะทำให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลที่ปรากฎนี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือ เพียงพอในการใช้งาน ดังนั้น ผู้ที่ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้จะต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง บริษัทและบริษัทในกลุ่มขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเหตุการณ์อันสืบเนื่อง หรือความเสียหายเฉพาะใดๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ หรือ จากการหยุดชะงักในด้านปฏิบัติการ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

4 การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ