การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

     บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC เป็นโครงการของชาติร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุนโดยรัฐบาลไทยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
     1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา มุ่งหวังให้ธุรกิจเติบโต ยั่งยืนในระยะยาว

     2. บริหารงานอย่างมีจริยธรรม ธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดหลัก ไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน ไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ ไม่ทำธุรกิจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และมีการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ      เพื่อมิให้เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร

     3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับ สินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับ
     ภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยปลูกฝังพนักงานให้ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต เน้นการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ขจัดวิสัยทัศน์ ค่านิยมผิดๆ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อย่างไม่เคารพกติกา
     และขาดจริยธรรม ศีลธรรม

     4. หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จะนำไปสู่ปัญหาคอร์รัปชัน ของภาครัฐ หรือเอกชน

     5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
     และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     6. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและ
     พนักงาน
          6.1 ห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมและต้องแน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ การสปอนเซอร์ กิจกรรมใดๆ ต้อง
          โปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
          6.2 จะประกาศและเผยแพร่นโยบายในรูปของ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้อมกำหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
          6.3 จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
          6.4 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และพนักงานผู้ปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะไม่มีการลดตำแหน่ง หรือมีผลทางลบ
          ต่อพนักงานผู้นั้น
          6.5 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม รับประกันให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็น
          วัฒนธรรมขององค์กร
          6.6 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
          6.7 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครอง
          และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

     7. เปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
          7.1. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการระดับประเทศ เพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ความมั่นใจว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
          7.2. บริษัทจะมีส่วนร่วมในการเสวนา และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต
          และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

     8. ร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านทุจริต
          8.1. บริษัทจะร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและกรอบความคิดเพื่อมุ่งหวังให้ทุกองค์กรที่เป็นแนวร่วมปฏิบัติได้นำไปใช้เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
          8.2. บริษัทจะเข้าร่วม Integrity Pacts กับองค์กรอื่น และหน่วยงานภาครัฐในการประมูลและจัดซื้อสิ่งของวัตถุดิบอุปกรณ์และการก่อสร้าง
          8.3. บริษัทจะร่วมมือและร่วมคิดเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร และเป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
          8.4. บริษัทจะร่วมในการสร้างมาตรการ และระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบธุรกิจ
          8.5. บริษัทจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม และสื่อในการสร้างจิตสำนึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ
          8.6 บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติตามโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษา และผู้ตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการใน
          การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และยกระดับกระบวนการนี้ให้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการแนวร่วมปฏิบัตินี้
          8.7. บริษัทจะยินดีให้มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ทุก 3 ปี
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ