ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

นายปรีชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน       ท่านผู้ถือหุ้น

 

                   ในปี 2564 บริษัทมีรายได้  684.16 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 206.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.20   มีกำไรสุทธิ 194.01 ล้านบาท  ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  132.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 214.54 ทั้งนี้  โดยภาพรวม รายได้ของบริษัทลดลง เนื่องจาก สถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2563 – 2564 จะยังคงซบเซาและได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และแนวโน้มการระบาดยังคงมีอย่างต่อเนื่องต่อไป   แต่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤติการณ์นี้ ด้วยการปล่อยสินเชื่อที่มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น   มีการเตรียมความพร้อมด้านเงินลงทุน  การติดตามทวงถาม การบริหารจัดการลูกหนี้  การบริหารการขายรถยึด    ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีส่วนทำให้ตัวเลข NPL ของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลค่าใช้จ่ายบริหารลดลงมากกว่ารายได้ที่ลดลง  และสามารถทำผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

             ทั้งนี้  โครงการช่วยเหลือลูกหนี้เรื่องการพักชำระหนี้ ได้สิ้นสุดไปแล้วในเดือนธันวาคม 2564  แต่บริษัทจะยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ของลูกค้ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดมาจนถึงปัจจุบัน

             ในนามของประธานกรรมการ ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเสมอมา และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันทางการเงิน รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท จนทำให้บริษัทยังคงสร้างผลประกอบการที่มีกำไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และในปี 2565  จะเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทจะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัท ให้สามารถสร้างผลประกอบการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและโรคระบาด ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา  ด้วยศักยภาพ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ บริษัทจะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินธุรกิจ  จึงมีความเชื่อมั่นว่า ปี 2565 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะก้าวย่างไปได้อย่างมั่นคง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป

นายปรีชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ