ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 25/8/66
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/8/66 ประเภท : XR
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
กลุ่มตระกูลวีระพงษ์ และคุณจาตุรงค์ 327,527,755.00 29.54
PREMIUM CO.,LTD. 281,646,350.00 25.40
นายชัยลักษณ์ กานันท์ 47,799,200.00 4.31
กลุ่มตันตราภรณ์ 30,532,900.00 2.75
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด 13,725,000.00 1.24
นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ 11,579,700.00 1.04
ยงยุทธ เสถียรถิระกุล 11,535,692.00 1.04
พงศ์ศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา 9,206,300.00 0.83
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,254,668.00 0.74
นิเวศ จิระวิชิตชัย 7,143,600.00 0.64
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ