ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/07/65
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/07/65 ประเภท : XR
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
PREMIUM CO.,LTD. 281,646,350.00 25.40
นางสาว บังอรสิริ วีระพงษ์ 68,289,700.00 6.16
นายปรีชา วีระพงษ์ 61,565,800.00 5.55
นาย ชัยลักษณ์ กานันท์ 48,792,400.00 4.40
นายประภากร วีระพงษ์ 44,348,480.00 4.00
นายดนุชา วีระพงษ์ 40,000,000.00 3.61
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,625,067.00 3.48
บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด 38,000,000.00 3.43
นาง สุมาลี วีระพงษ์ 25,400,075.00 2.29
นาย วิทยา ตันตราภรณ์ 21,000,000.00 1.89
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ