ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 25/8/66
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/8/66 ประเภท : XR
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
PREMIUM CO.,LTD. 281,646,350.00 25.40
นายปรีชา วีระพงษ์ 74,565,800.00 6.72
นางสาวบังอรสิริ วีระพงษ์ 73,689,700.00 6.65
นายประภากร วีระพงษ์ 50,088,480.00 4.52
บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด 49,900,000.00 4.50
นายชัยลักษณ์ กานันท์ 47,799,200.00 4.31
นายดนุชา วีระพงษ์ 43,137,200.00 3.89
นางสุมาลี วีระพงษ์ 25,400,075.00 2.29
นายวิทยา ตันตราภรณ์ 21,000,000.00 1.89
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด 13,725,000.00 1.24
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ