ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

นายประภากร วีระพงษ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิชัย ไหมทอง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายจาตุรงค์ โพธิรักษ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางประภาาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสรภัส สุตเธียรกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการตรวจสอบ
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสรภัส สุตเธียรกุล
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุวดี ทองไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2
นายธีระ ชุณหะชา
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 3 (ภาคตะวันออก)
นายมโน บุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน
นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายถิรธีร์ ปฏิภาณโวหาร
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการตลาด
นางจรัสแสง อยู่อำไพ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
นายประภากร วีระพงษ์
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
นายดนุชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจาตุรงค์ โพธิรักษ์
กรรมการบริษัท
นายวิชัย ไหมทอง
ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการ
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการอิสระ
นายสรภัส สุตเธียรกุล
กรรมการอิสระ
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการอิสระ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
นายประภากร วีระพงษ์
กรรมการ
นายดนุชา วีระพงษ์
รองประธานกรรมการ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ