ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

นางสาวคล้ายตะวัน เจริญรักษา
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมาย / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางชไมพร เพชรขัน
ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและเร่งรัด
นางสาวสุณี กุลตระวุฒิ
ที่ปรึกษาฝ่ายสินเชื่อ
ถิรธีร์ ปฎิภาณโวหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
นางจรัสแสง อยู่อำไพ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ /ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO)
นายประภากร วีระพงษ์
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
นายวิชัย ไหมทอง
ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ
นายจาตุรงค์ โพธิรักษ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางประภาาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสรภัส สุตเธียรกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
นายสรภัส สุตเธียรกุล
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุวดี ทองไทย
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2
นายมโน บุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน
นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายถิรธีร์ ปฏิภาณโวหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
นางจรัสแสง อยู่อำไพ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ /ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO)
นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท
นายประภากร วีระพงษ์
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
นายดนุชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจาตุรงค์ โพธิรักษ์
กรรมการบริษัท
นายวิชัย ไหมทอง
ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายสรภัส สุตเธียรกุล
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท
นายประภากร วีระพงษ์
รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
นายดนุชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ