ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางประภาาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสรภัส สุตเธียรกุล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการตรวจสอบ
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสรภัส สุตเธียรกุล
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุวดี ทองไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2
นายธีระ ชุณหะชา
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 3 (ภาคตะวันออก)
นายมโน บุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน
นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายถิรธีร์ ปฏิภาณโวหาร
กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการตลาด
นางจรัสแสง อยู่อำไพ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
นางวลัยพร ปัญญาธัญญะ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ -ฝ่ายสินเชื่อ
นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
นายประภากร วีระพงษ์
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
นายดนุชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิชัย ไหมทอง
กรรมการอิสระ
นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการ
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการอิสระ
นายสรภัส สุตเธียรกุล
กรรมการอิสระ
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการอิสระ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
นายประภากร วีระพงษ์
กรรมการ
นายดนุชา วีระพงษ์
รองประธานกรรมการ
นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ
ประธานกรรมการ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ