ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางประภาาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นายดนุชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายประภากร วีระพงษ์
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท
นางจรัสแสง อยู่อำไพ
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ /ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO)
นายมโน บุณยศรีสวัสดิ์
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน
นางสาวยุวดี ทองไทย
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2
นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์
ที่ปรึกษา
นายวิชัย ไหมทอง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
นายดนุชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายประภากร วีระพงษ์
รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
นายจาตุรงค์ โพธิรักษ์
กรรมการบริษัท
รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ