บริการอื่นๆ

บริการด้านการเงิน ที่ตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า

บริการอื่นๆ

ช่องทางติดต่อบริษัท
Line @eclautocash

งานบริการ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุลต้องทำอย่างไร ?

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงชื่อ- สกุล
บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุ หมายเลขสัญญา และความประสงค์แจ้งเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ช่องทางการส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล
โทร: 02 641 5252
Line @eclautocash
ไปรษณีย์ : 976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หากท่านต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารโปรดดำเนินการต่อไปนี้
ข้อ 1 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลของท่าน กรุณาระบุที่ส่งเอกสารใหม่
-
ข้อ 2 กรุณาแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยระบุหมายเลขสัญญา และที่ส่งเอกสารใหม่ให้ชัดเจน(ตรงตามข้อ 1) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก(อัพโหลดไฟล์)
ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน
(นามสกุล .jpg , .jpeg, .tiff, .gif ขนาดไม่เกิน 2 MB)


บริการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
สอบถามถามบริการเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ติดต่อ
Line : @eclautocash
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ