ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน 2566 2565 2564 2563
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 653,987,926.45 615,651,948.11 684,155,142.60 890,824,706.75
กำไร(ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี 108,204,259.67 184,566,424.68 193,379,739.65 61,679,348.46
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,982,214,440.08 4,442,160,682.33 4,849,385,465.51 5,966,250,768.79
หนี้สินรวม 3,089,812,306.89 2,569,553,005.85 3,017,211,422.45 4,216,623,827.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,892,402,133.08 1,872,607,676.48 1,832,174,043.06 1,749,626,941.31
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.75 % 9.96 % 10.83 % 3.39 %
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ