ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (EN)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (EN)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Privacy Notice For Submission of Inquiry, Proposing Agenda and Candidates to Be Nominated as Directors for the Annual General Meeting of Shareholders in Advance Easterm Commercial Leasing Public Company Limited
ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Proposed Matter/Issue (s) for Inclusion within/as an Agenda for the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2024
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Criteria for granting shareholders rights to propose matters for inclusion in the meeting agenda and nominate individuals to be elected as company directors in advance for the year 2024 Annual General Meeting of Shareholders
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Submission of Inquiry Concerning Agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in Advance Eastern Commercial Leasing Public Company Limited
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Intention Form to Purchase Ordinary Shares of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited No. 1 (ECL-W4)
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ECL-W4)
Map for AGM Yearly 2022
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting For the Year 2023
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Invitation for the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2023
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Proposed Matter/Issue (s) for Inclusion within/as an Agenda for the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2023
Form for query in advance for the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2023
แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
The criteria for the shareholders to propose the AGM agenda and a qualified candidate for directorship
Invitation to Shareholders to propose the Agenda for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, nominate candidates to be elected as Directors and submit questions in advance
ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้า
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
Intention Form to Purchase Ordinary Shares ECL-W4
ใบแสดงแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W4)
Rights and Duties of Issuer and Holders of Warrant to Purchase Ordinary Shares and Offering of Warrant to Existing Shareholders (ECL-W4)
ข้อกำหนดสิทธิ (ECL-W4)
Notification of the resolution passed at the Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/2022
รายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Minute of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/ 2022
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Invitation for the Extra-ordinary General Shareholders’ Meeting 1/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting For the Year 2022
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
invitation letter to the Annual General Shareholders 'Meeting for the Year 2022
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่สำนักงานสาขา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ECL-W3)
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ