ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Intention Form to Purchase Ordinary Shares ECL-W4
ใบแสดงแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W4)
Rights and Duties of Issuer and Holders of Warrant to Purchase Ordinary Shares and Offering of Warrant to Existing Shareholders (ECL-W4)
ข้อกำหนดสิทธิ (ECL-W4)
Notification of the resolution passed at the Extraordinary Shareholders’ Meeting 1/2022
รายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Minute of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/ 2022
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Invitation for the Extra-ordinary General Shareholders’ Meeting 1/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting For the Year 2022
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
invitation letter to the Annual General Shareholders 'Meeting for the Year 2022
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ