ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขี้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ
ปี เงินปันผลระหว่างกาล
บาท/หุ้น
เงินปันผลงวดสุดท้าย
บาท/หุ้น
เงินปันผลประจำปี
บาท/หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
2560 0.02 0.03 0 0
2561 0.04
2562 0 0 0
2563 0 0 0
2564 0 0 0.10
*งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ครึ่งปีหลังของของปี 2554 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการขยายการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ